a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Բարորակ գոյացություններ


Բարորակ գոյացություններ

Հետևյալ պատկերներում ներկայցված են հաճախ հանդիպող բարորակ գոյացություններ, որոնք առողջությանը չեն սպառնում, սակայն հսկողության կամ հեռացման կարիք ունեն` մաշկի պապիլոմաներ, դերմատոֆիբրոմաներ, խալեր, անգեոմաներ եւ կերատոզներ: