a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐ

Դեռահասներն ավելի հաճախ են ժամանակ անցկացնում ՝ արևի տակ ցանկալի արևայրուք ստանալու նպատակով, ինչպես նաև բացօթյա կամ ծովափնյա խաղերի ժամանակ արևի տակ գտնվելու ընթացքում :


Շատ կարևոր է քարոզչական աշխատանքն ՝ արևապաշտպան քսուքներ օգտագործելու, արևային ակնոց և գլխարկ կրելու ուղղությամբ: