a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Սեբորեիկ կերատոզներ

Սեբորեիկ կերատոզներ

Սեբորեիկ կերատոզները բարորակ գոյացություններ են՝ մաշկից քիչ բարձր, կարող են լինել տարբեր գույնի՝ շագանակագույն, մոխրագույն, երբեմն կեղևապատ են: 

.