a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Մաշկի քաղցկեղի այլ տեսակներ

Ավելի հազվադեպ հանդիպում են մաշկի քաղցկեղի այլ տեսակներ՝ Կապոշի սարկոմա, մաշկի գեղձերի կարցինոմա և այլն: