a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Դերմատոֆիբրոմաներ

Դերմատոֆիբրոմաներ

Դերմատոֆիբրոմաները բարորակ ֆիբրոզ պինդ կոնսիստենցիայի  գոյացություններ են, որոնք կարող են լինել ներս ընկած կամ արտափքված, չափսերով տատանվում են մի քանի միլիմետրից մինչև մի քանի սանտիմետր: Հաճախ շագանակագույն են, երբեմն՝ վարդագույն: Ավելի հաճախ հանդիպում են մեծահասակների մոտ ստորին վերջույթների վրա: